สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

All Posts in Category: กิจกรรมภาควิชาออร์โธปิดิกส์

สัมมนาแพทย์ฝึกอบรม ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรม Bayasita@KKU วันที่ 27 เมษายน 2565

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดสัมมนาแพทย์ฝึกอบรม ทุกระดับชั้นปี ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฝึกอบรมปีการศึกษา 2565

Read More

กิจกรรม Surgical Exposures in Orthopedics Cadaveric Workshop for 3rd year Orthopaedic Resident วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกทักษะพิเศษทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม สําหรับแพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านได้มีความรู้ด้านกายวิภาคประยุกต์ขั้นสูง และรู้หลักการผ่าตัดกระดูกรยางค์อย่างถูกต้อง ได้พัฒนา ทักษะในการผ่าตัดพื้นฐานโดยการเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วย

Read More

กิจกรรมวิชาการ 4th TMSTS & ORTHO KKU Endoprosthesis: Cadaveric workshop 2022 วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

4th TMSTS & ORTHO KKU Endoprosthesis: Cadaveric workshop 2022 วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More