ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-4732-8853

All Posts in Category: กิจกรรมภาควิชาออร์โธปิดิกส์

OrthoKKU alumni 2020

เรียนเชิญพี่น้องชาว ortho kku ทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหาร พูดคุย พบปะสังสรรค์

Read More