สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

ศูนย์ฝึกทักษะพิเศษทางออร์โธปิดิกส์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การให้บริการวิชาการ

    เพื่อให้การบริการวิชาการของศูนย์ฝึกทักษะพิเศษทางออร์โธปิดิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการด้าน cadaveric skill และ saw bone skill ทางศูนย์ฯจึงได้เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานสำหรับให้บริการดังนี้

Cadaver


    Cadaver  ที่จัดให้เป็น fresh cadaver ที่ได้รับการคัดเลือกให้เหมาะสมกับการนำเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ โดยเฉพาะที่ข้อและกระดูกสันหลัง โดยทุก Cadaver ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
     1. ไม่มีประวัติการเสียชิวิตจากโรคติดเชื้อ
     2. ผิวหนังไม่มีบาดแผลหรือแผลที่มีการติดเชื้อ
     3. ไม่มีตัวเหลืองตาเหลือง
     4. ต้องได้รับการเจาะตรวจเลือดจากหัวใจ (heart blood) และให้ผลตรวจเลือดเป็นลบ ของ HIV Ab., Hb Ag, Hc Ag และ bacterial culture

สถานที่


ศุนย์ฝึกทักษะพิเศษทางออร์โธปิดิกส์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ประกอบด้วย
1.  ห้องบรรยายขนาดความจุ 40 ที่นั่ง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
2.  ห้องปฏิบัติการ
     2.1  ห้องปฏิบัติการขนาดความจุ 6 เตียงผ่าตัดพร้อมโทรทัศน์วงจรปิด
     2.2  ห้องแต่งตัว ล็อคเกอร์เก็บของและห้องน้ำ
     2.3  ห้องอาหารและห้องพักผ่อน