ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-4732-8853

กิจกรรม Surgical Exposures in Orthopedics Cadaveric Workshop for 3rd year Orthopaedic Resident วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกทักษะพิเศษทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code