สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

Archive for March 2022

กิจกรรมวิชาการ 4th TMSTS & ORTHO KKU Endoprosthesis: Cadaveric workshop 2022 วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

4th TMSTS & ORTHO KKU Endoprosthesis: Cadaveric workshop 2022 วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More