สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ชั้นสูงสาขาออร์โธปิดิกส์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 35 มีจำนวน 10 คน ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาออร์โธปิดิกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code