สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

กิจกรรม Pediatric Workshop วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด กิจกรรม Pediatric workshop เพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์ฝึกอบรม ในเรื่องของ หัตถการ Clubfoot, หัตถการ Pavlik harness+FAB, หัตถการ Hip spica for femoral fracture , หัตถการ flexible nail for femoral fracture+forearm fracture

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code