สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

พัชราภรณ์ สาระบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ทองหยาด หมื่นภูเขียว
พนักงานธุรการ
กาญจนา เชื้อสาวะถี
พนักงานธุรการ
ศรินญา เนาวัฒน์
พนักงานธุรการ
กมลพร พัฒนภิญญ์
จนท.ศูนย์ฝึกทักษะพิเศษ
ธัญพร สายคำพา
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปิยมาภรณ์ นาเรือง
พนักงานธุรการ
ณัฐรดา สุกิจธนกรกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปาริกา หาญอาวุธ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศราวุธ ลักษวุธ
นักวิชาการศึกษา
สงกรานต์ ทองขาว
แม่บ้าน