ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-4732-8853

พัชราภรณ์ สาระบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
Email
ทองหยาด หมื่นภูเขียว
พนักงานธุรการ
Email
กาญจนา เชื้อสาวะถี
พนักงานธุรการ
Email
ศรินญา เนาวัฒน์
พนักงานธุรการ
Email
กมลพร พัฒนภิญญ์
จนท.ศูนย์ฝึกทักษะพิเศษ
Email
ธัญพร สายคำพา
ผู้ช่วยนักวิจัย
Email
ปิยมาภรณ์ นาเรือง
พนักงานธุรการ
Email
ณัฐรดา สุกิจธนกรกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
Email
ปาริกา หาญอาวุธ
ผู้ช่วยนักวิจัย
Email
ศราวุธ ลักษวุธ
นักวิชาการศึกษา
Email
สงกรานต์ ทองขาว
แม่บ้าน
Email