สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รศ.นพ.เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ
ศ.นพ.สุรชัย แซ่จึง
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัยและบริการ
รศ.นพ.ทวีโชค วิษณุโยธิน
โรคเนื้องอกของกระดูก
ศ.นพ.สุรชัย แซ่จึง
โรคกระดูกสันหลัง
รศ.พญ.สุรัตน์ เจียรณ์มงคล
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
กีฬาเวชศาสตร์
ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์
พยาธิวิทยากระดูก
รศ.นพ.เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์
โรคกระดูกสันหลัง
ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์
โรคกระดูกในเด็ก
ผศ.นพ.เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์
โรคเนื้องอกของกระดูก
ผศ.นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล
โรคข้อเข่าและข้อสะโพก
อ.นพ.เศรษฐพล วัฒนากมลชัย
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
อ.นพ.ภัทร เหล่าภัทรเกษม
โรคภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์
อ.พญ.นัธทมน วงศ์บา
โรคกระดูกในเด็ก
อ.นพ.กมลศักดิ์ สุคนธมาน
โรคข้อเข่าและข้อสะโพก
ผศ.นพ.อาทิตย์ บุญรอด
กีฬาเวชศาสตร์
อ.นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล
กีฬาเวชศาสตร์
อ.พญ.วิชชาภรณ์ วิทยาคม
โรคข้อเข่าและข้อสะโพก
อ.นพ.พงศธร ชัยเลิศพงษา
โรคเท้าและข้อเท้า
อ.นพ.ณัฐพล ถวิลไพร
โรคภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์
อ.พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี
โรคเนื้องอกของกระดูก
อ.นพ.ชัยยศ วินิจไพโรจน์
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
อ.นพ.กิตติพงษ์ วิทยาไพโรจน์
โรคกระดูกสันหลัง