สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

ศ.นพ.พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ
โรคเนื้องอกของกระดูก
ศ.นพ.สุกิจ แสงนิพันธ์กุล
โรคข้อเข่าและข้อสะโพก
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
โรคข้อเข่าและข้อสะโพก
ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
โรคกระดูกสันหลัง
ผศ.พญ.กิติวรรณ วิปุลากร
โรคกระดูกในเด็ก
รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาปี
โรคเนื้องอกของกระดูก