ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-4732-8853

นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4

หลักสูตร ปีสี่กองกระดูก