สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD เบอร์ 1

วัน อาจารย์ / แพทย์คลินิก
วันจันทร์นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
พญ.กิติวรรณ วิปุลากร
นพ.สุรชัย แซ่จึง
นพ.เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์
นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์
พญ.นัธทมน วงศ์บา
โรคกระดูกสันหลัง
โรคกระดูกในเด็ก
โรคกระดูกสันหลัง
โรคกระดูกสันหลัง
โรคกระดูกในเด็ก
โรคกระดูกในเด็ก
วันอังคารนพ.สุกิจ แสงนิพันธ์กูล
นพ.ธรา ธรรมโรจน์
นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล
พญ.วิชชาภรณ์ วิทยาคม
นพ.พงศธร ชัยเลิศวงษา
นพ.ณัฐพล ถวิลไพร
โรคข้อเข่า,ข้อสะโพก
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
โรคข้อเข่า,ข้อสะโพก
โรคข้อเข่า,ข้อสะโพก
โรคเท้าและข้อเท้า
โรคภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์
วันพุธทุกสัปดาห์
– คลินิกเนื้องอกกระดูกและข้อ
สัปดาห์ที่ 2
– คลินิกโรคกระดูกและข้อในเด็ก
สัปดาห์ที่ 3
– คลินิกผู้ป่วยข้อเทียม
วันพฤหัสบดีนพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
พญ.สุรัตน์ เจียรณ์มงคล
นพ.ชัช สุมนานนท์
นพ.เศรษฐพล วัฒนากมลชัย
นพ.อาทิตย์ บุญรอด
นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล
นพ.ชัยยศ วินิจไพโรจน์
โรคกีฬาเวชศาสตร์
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
โรคกระดูกสันหลัง
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
โรคกีฬาเวชศาสตร์
โรคกีฬาเวชศาสตร์
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
วันศุกร์นพ.พลศักดิ์ จีระวิพูลวรณ
นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
นพ.วินัย ศิริชาติวาปี
นพ.ทวีโชค วิษณุโยธิน
นพ.เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์
นพ.ภัทร เหล่าภัทรเกษม
นพ.กมลศักดิ์ สุคนธมาน
พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี
โรคเนื้องอกของกระดูก
โรคข้อเข่า,ข้อสะโพก
โรคเนื้องอกของกระดูก
โรคเนื้องอกของกระดูก
โรคเนื้องอกของกระดูก ,โรคกระดูกสันหลัง
โรคภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์
โรคข้อเข่า,ข้อสะโพก
โรคเนื้องอกของกระดูก