สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

ตารางปฏิบัติงาน, แพทย์ฝึกอบรม ,นักศึกษาแพทย์, Consultation

ตารางเวรประจำหอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, Consultation, คลินิคพิเศษ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์, ตารางปฏิบัติงานประจำเดือน แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน, ตารางเวรนักศึกษาแพทย์ ปี 4, ตารางเวรนักศึกษาแพทย์ ปี 6

ตารางปฏิบัติงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา CADAVERIC WORKSHOP

Consultation

ส่วนงานบริการของ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์

ข่าวและกิจกรรม ของสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...
อ่านเพิ่มเติม...