ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-4732-8853

ตารางปฏิบัติงาน แพทย์ฝึกอบรม ,นักศึกษาแพทย์

ตารางเวรประจำหอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, คลินิคพิเศษ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์, ตารางปฏิบัติงานประจำเดือน แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน, ตารางเวรนักศึกษาแพทย์ ปี 4, ตารางเวรนักศึกษาแพทย์ ปี 6

ตารางปฏิบัติงาน

หลักสูตร ป.ชั้นสูง สาขาออร์โธปิดิกส์

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปีดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา ๔ ปี

ประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา CADAVERIC WORKSHOP

Consultation

ส่วนงานบริการของ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ข่าวและกิจกรรม ของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เปิดรับสมัครแพทย์ประบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม...
อ่านเพิ่มเติม...