สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

ตารางปฏิบัติงาน, แพทย์ฝึกอบรม ,นักศึกษาแพทย์, Consultation

ตารางเวรประจำหอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, Consultation, คลินิคพิเศษ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์, ตารางปฏิบัติงานประจำเดือน แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน, ตารางเวรนักศึกษาแพทย์ ปี 4, ตารางเวรนักศึกษาแพทย์ ปี 6

ตารางปฏิบัติงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา CADAVERIC WORKSHOP

Consultation

ส่วนงานบริการของ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์

ข่าวและกิจกรรม ของสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน แผน ข. ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน แผน ข. "6 ตำแหน่ง" ตั้งแต่บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...
สัมมนาแพทย์ฝึกอบรม ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรม Bayasita@KKU วันที่ 27 เมษายน 2565

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดสัมมนาแพทย์ฝึกอบรม ทุกระดับชั้นปี ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฝึกอบรมปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม...